banner 3

T.báo số 31 nâng cấp hệ thống theo TT 68/2019

  • 01/12/2019
  • 47

Công Ty TNHH Công Nghệ LCD Việt Nam

………………………………………

Số 31/TB/AZ/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

VỀ VIỆC NÂNG CẤP HỆ THỐNG

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO CHUẨN THÔNG TƯ 68/2019/TT-BTC

-----------------

Kính gửi: Quý khách hàng / Quý đối tác

Căn cứ:

  • Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019.
  • Căn cứ thông báo số 13222/CT-TTHT v.v hướng dẫn về hóa đơn do Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 07/11/2019.
  • Căn cứ vào viêc hệ thống hóa đơn điện tử AZ Invoice đã nâng cấp hoàn thiện để sẵn sàng triển khai theo thông tư Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC.

THÔNG BÁO

Hiện nay, chúng tôi nhận được nhiều đề nghị của khách hàng (người nộp thuế) v.v áp dụng hóa đơn theo Thông tư 68/2019/TT-BTC, tuy nhiên, mặc dù hệ thống của AZ Invoice đã sẵn sàng triển khai theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC nhưng AZ Invoice vẫn phải căn cứ vào các quy định, văn bản nêu trên, đồng thời căn cứ vào lộ trình triển khai của Tổng cục Thuế để triển khai nâng cấp hệ thống.

Như vậy, từ nay cho đến khi Cơ quan Thuế có thông báo Người nộp thuế chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC thì Người nộp thuế vẫn thực hiện thông báo phát hành hóa đơn điện tử, phát hành quản lý và sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014, thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC và thông tư 37/2017/TT-BTC.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách.

Xin trân trọng kính báo.

 

Nơi nhận:

  • Bp. Hành chính
  • Như kính gửi.

TP.HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2019

Công Ty TNHH Công Nghệ LCD Việt Nam

Ký xác nhận