banner 2

Chữ ký số HSM - Mua mới 3 năm

Chữ ký số lưu trên HSM của AZ Invoice: Thiết bị HSM chuyên dụng, đặt tại máy chủ của AZ Invoice

Mã sản phẩm: HSM - 3Y
2.828.000 đ

Chữ ký số lưu trên HSM của AZ Invoice: Thiết bị HSM chuyên dụng, đặt tại máy chủ của AZ Invoice.

Thời gian sử dụng: 36 tháng.

Tính năng:

  • Ký số Hóa đơn điện tử.
  • Độ dài cặp khóa: 1024 bit

Đặc điểm

  • Integrity: Toàn vẹn của giao dịch.
  • Authenticity: Xác thực của người giao dịch.
  • Non-repudiation: Chống từ chối, chống chối bỏ của giao dịch.
  • Confidentiality: Bảo mật của giao dịch.

Lưu ý: Nếu quý khách cần đăng ký gói 2048 bit, phí bằng 200% phí của gói 1024 bit.